Grąžinimo sąlygos

Teisė atsisakyti pirkimo sutarties per 14 dienų

 1. Jei esate vartotojas, turite teisę atsisakyti Pirkimo sutarties per 14 dienų nenurodant jokios priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis praėjus 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna:
  1. prekę – jei sudaroma vienos prekės Pirkimo sutartis; arba
  2. paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią vienu užsakymu užsakote daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai.
 2. Apie Pirkimo sutarties atsisakymą praneškite mums el. paštu shop@mo.lt arba adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, pateikiant:
  1. tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (žr. Pirkimo taisyklių priedą) arba
  2. aiškų laisvos formos pareiškimą, kuriame išdėstytas Jūsų sprendimas atsisakyti Pirkimo sutarties.
 3. Nedelsiant, ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie Pirkimo sutarties atsisakymą pateikimo mums dienos, prekes turite išsiųsti arba perduoti mums adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, arba kitam mūsų įgaliotam asmeniui (pvz. kurjeriui, jei taip sutarta). Terminas nepažeistas, jeigu Jūs prekes išsiuntėte prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.
 4. Nedelsiant, ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią MO gavo Jūsų pranešimą apie Pirkimo sutarties atsisakymą, MO grąžins Jums visas Jūsų sumokėtas sumas, įskaitant Jūsų apmokėtas prekių pristatymo išlaidas, išskyrus prekių grąžinimo išlaidas.
 5. Grąžinant Jums visas sumokėtas sumas, MO naudos tokį patį mokėjimo būdą, kokį naudojote mokant MO, nebent aiškiai sutiksite dėl kitokio būdo. MO neprivalo Jums grąžinti papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad aiškiai pasirinkote kitą, negu MO pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
 6. MO gali negrąžinti Jūsų sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos MO arba kol Jūs pateikiate įrodymą, kad prekės yra išsiųstos MO, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
 7. Tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos tenka Jums, jas atlyginti turėsite Jūs. 
 8. Jūs atsakote tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. 

Prekių kokybės garantija pagal įstatymą

 1. Sudarius Pirkimo sutartį ir Jums perduodant įsigytas prekes, MO patvirtina daiktų kokybę. Ši MO garantija (patvirtinimas) dėl daiktų kokybės yra, nepaisant to, ar tokia garantija Pirkimo sutartyje numatyta, ar ne (garantija pagal įstatymą).
 2. Jei esate vartotojas, Jums taikomos toliau nurodomos garantijos pagal įstatymą nuostatos.
 3. MO yra Jums atsakingas už bet kokią prekių kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per 2 metus nuo prekės pristatymo. Siekiant įgyvendinti nustatytas teises pagal įstatyminę garantiją, privalote pranešti MO apie prekės kokybės reikalavimų neatitiktį ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos.
 4. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį.
 5. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Jūs turite teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba MO dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes.
 6. MO turi teisę atsisakyti užtikrinti tinkamą prekės kokybę, jeigu prekės neįmanoma pataisyti ar pakeisti, arba jeigu dėl to MO patirtų neproporcingų išlaidų, atsižvelgiant į visas aplinkybes.
 7. MO užtikrina, kad prekė bus pataisyta ar pakeista:
  1. nemokamai – netaikant mokesčių už prekei pataisyti ar pakeisti būtinas išlaidas, įskaitant išlaidas už pašto, vežimo paslaugas, už darbą ar medžiagas;
  2. per protingą terminą nuo momento, kai informavote MO apie netinkamą prekės kokybę;
  3. Jums nesukeliant didelių nepatogumų, atsižvelgiant į prekės pobūdį ir paskirtį, dėl kurios prekė Jums reikalinga.
 8. Jūs grąžinate prekę MO adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, kad ji būtų pataisyta ar pakeista. Prekės grąžinimo išlaidos tenka MO.
 9. Jūs turite teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti Pirkimo sutartį, jeigu:
  1. MO prekės nepataisė ar nepakeitė, arba MO atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
  2. prekės trūkumas atsirado, nors MO bandė užtikrinti prekės kokybę;
  3. prekės trūkumas yra esminis;
  4. MO pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad MO per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės, arba tai Jums sukels didelių nepatogumų.
 10. Jūs neturite teisės nutraukti sutartį, jeigu trūkumas yra nedidelis.
 11. Kai paaiškėja tik dalies pagal Pirkimo sutartį pristatytų prekių trūkumai ir yra pagrindas nutraukti sutartį, Jūs turite teisę nutraukti Pirkimo sutartį tik dėl prekių su trūkumais, taip pat dėl kitų kartu įgytų tiesiogiai tarpusavyje susijusių prekių. Tiesiogiai tarpusavyje susijusiomis prekėmis nėra savaime laikomos bet kokios viename prekių krepšelyje įsigyjamos prekės. Susiję prekės turi turėti tiesioginę tarpusavio sąsają.
 12. Jūs savo teisę nutraukti Pirkimo sutartį įgyvendinate pateikiant MO pareiškimą, kuriame išreiškiate sprendimą nutraukti Pirkimo sutartį. Jums nutraukus Pirkimo sutartį:
  1. turite grąžinti prekę MO adresu Pylimo g. 17, Vilnius, Lietuvos Respublika, MO sąskaita;
  2. MO, gavęs sugrąžintą prekę arba Jūsų pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, ne vėliau kaip per 14 dienų grąžins Jums už prekę sumokėtą Kainą.